Прашалник за ”Младинската работа во македонија – да се биде или не?”

Прашалник за ”Младинската работа во македонија – да се биде или не?”

Иницијативи за застапување: Млади Работната група за млади има развиено прашалник кој има за цел да се дознае мислењето на сите оние кои се поврзани со тоа дали е потребна младинска работа во Македонија. Ве молиме да го пополните ако сте младински работник, работите...
Прашалник за ”Сегрегација на ромска популација”

Прашалник за ”Сегрегација на ромска популација”

Иницијативи за застапување: дискриминација Работната група за дискриминација има развиено прашалник со кој се оценува степенот на вклученост на Ромите во различни заедници во земјата. Ве молиме да го пополните, ако работите во граѓанска организација или институција и...
Прашалник за „Конкурентност на младите на пазар на труд“

Прашалник за „Конкурентност на младите на пазар на труд“

Иницијативи за застапување: одржлив развој Работната група за одржлив развој има развиено прашалник, кој истражува кои капацитети на младите луѓе треба да бидат развиени за да бидат поконкурентни на пазарот на трудот. Ве молиме да го пополните прашалникот ако работите...

3. Медиумски плурализам

Датум: 14-15 Јули 2016 Локација: Скопје Профил на учесници: претставници на НВО Цел: Оваа лабораторија на идеи  беше организирана за да се вклучат различни претставници на невладини организации во отворена бура на идеи за да соберат идеи за застапување на реформите за...

4. Млади

Датум на настанот: 18-19 Јули 2016 Локација: Скопје Искуство на учесниците: Учесниците беа претставници на младински организации, организации кои работат со млади и граѓански организации. Искуството на учесниците варираше од луѓе со повеќе годишно искуство во...

5. Социјална инклузија на маргинализирани групи

Датум на настанот: 21-22 Јули 2016 Локација: Скопје Профил на учесници: претставници на НВО Искуство на учесниците: Учесниците беа претставници на граѓанскиот сектор, воглавно вработени или волонтери од НВО кои работат на правата за маргинализираните заедници, луѓе со...