IdeaLabs се активности со цел за собирање и ангажирање на различни претставници од невладиниот сектор во отворено колективно собирање на идеи за заштита на  реформи во ЕУ, следејќи ги препораките  од извештајот на напредокот на ЕУ.

IdeaLabs е тематски, организиран околу следниве теми:

  1. работа против дискриминација
  2. социјално вклучени маргинализирани групи
  3. oдржлив развој
  4. младина
  5. медиумски плурализам

Претставници од невладиниот сектор  ќе креираат предлози, оргинални идеи и нови начини за разгледување на европски интеграции преку кои ќе се генерираат конкретни застапувачки предлози кои подоцна можат да бидат спроведени на интернационално или европско ниво.

Секоја  лабараторија ангажира 40 претставници од невладиниот сектор: 20 преставници на курсеви за обука и дополнителни 20. Целта е да се регрутираат различни групи со активности и претставници на граѓанско општество, кои делат слични тематски интереси.

Пред состанокот  групата  ќе започне со комуникација по електронски пат, со подршка на фасилитатор за запознавање со тековните предизвици во рамките на соодветните тематски области, размена на првичните идеи и подготовка за физичка средба.

Излезот на секој IdeaLabs е застапувачки план на соодветната тематска област, составена од конкретни активности за застапување и предлози како да бидат вкучени во средината и улогата на претставници од невладиниот сектор  во европскиот интернационален процес.