Инициjативи за застапување

Иницијативи за застапување се процеси кои преку практично искуство се спроведуваат на локално и на национално ниво, од страна на граѓански организации кои учествуваа на IdeaLabs. Како дел од нивните планови за подршка, секоја група спроведува по една иницијатива за застапување во нивната тематска област. Иницијативите за застапување се фокусираат на влијанието врз јавното мислење на национално и локално ниво, како и вклучување во процесот на креирање политики во врска со ЕУ Интеграциите и ЕУ Реформите.

Иницијативи за застапување се дизајнирани од страна на членовите на лабораториите на идеи, и вклучуваат различни методи од кампањи, тркалезни маси, презентации во рамките на комисиите на Собранието итн. Вкупно 5 иницијативи за застапување се спроведуваат, што одговараат на темите на IdeaLabs:

(1) работа против дискриминација

(2) социјално вклучени маргинализирани групи

(3) одржлив развој

(4) млади

(5) медиумски плурализам

Инициативи за застапување ќе се одржат од 15 септември до 15 декември 2016 г.