Партнери

Центар за интеркултурен дијалог(CID) е граѓанска организација која работи  за унапредување на  интеркултурно меѓуразбираење и да ги активира граѓаните преку процесот за градење на капацитети, едукација и младинска работа. Организирачките активности се фокусирани на многу аспекти кои се поврзани со интересите на младите луѓе: од снабдување со  услуги и  информација, до истражување и подршка за политичко креирање и мрежа.

European Projects Association (EPA) е политички независна непрофитна организација фокусирана на истражување и развој, новини и интернационалности. ЕРА ги потпомага  намерите на организациите, експертите и ивидуите со комплетно поставување на ICT алатките на My Europa platform и услуги кои го згрижуваат развојот , ефикасна имплементација и ефикасно ширење на проектите на Европската Унија. EPA е признат како иновативен соучесник во европските нивоа како точка во која знаењето и искуствата се среќаваат во создавање на идеална мултимедијална околина за развоја на европските проекти.

Македонски зелен центар  е невладина и непартиска оргазинација за застапување, лобирање и истражување на еколошки прашања.Македонски зелен центар бил  оформен во Мај 2006 на иницијатива на неколку еколошки организации. Тоа е организација која е потомок на  Working Group for Greening of the Local Elections (WGGLE) која започна и беше основана од Milieukontakt International во Декември 2003. Мисијата на  MGC е да ги промовира конкретните демократски алатки кои ќе им овозможат на граѓаните да играат активна улога во демократски и транаспаренти процес за донесување на одлуки, и да го зголемат разбирањето на околината како навистина значајна дебата  во Македонија.