Иницијативи за застапување: Млади

Работната група за млади има развиено прашалник кој има за цел да се дознае мислењето на сите оние кои се поврзани со тоа дали е потребна младинска работа во Македонија. Ве молиме да го пополните ако сте младински работник, работите во НВО или имате искуство во областа на младинската работа.

Click to access the questionnaire