Иницијативи за застапување: дискриминација

Работната група за дискриминација има развиено прашалник со кој се оценува степенот на вклученост на Ромите во различни заедници во земјата. Ве молиме да го пополните, ако работите во граѓанска организација или институција и имате свое мислење за состојбата на сегрегацијата на ромското население во земјата.

Click to access the questionnaire